Mass Portal ar Norvēģijas grantu atbalstu uzsāk projekta realizāciju

norway

 

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

 • Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
 • Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
 • Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
 • Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
 • Tieslietas un iekšlietas

Projekta apraksts

Supported by a Grant from the people of Norway

Projektu atbalsta Norvēģijas granti

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Projekta nosaukums: “Jauna produkta – 3D printera ar D2 žāvētājiem – izstrāde”

Projekta numurs: NAGS1-IES- 2021/2.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 185 700,00€

Grantu finansējums: 129 990,00 €

Projekta rezultāti: 

Jaunā produkta tehnoloģiskā izstrāde līdz Tehnoloģiskās gatavības līmenim (TRL8) – produkta prototips sasniegs TRL8 gatavības līmeni.

Apmācīt un darbā iesaistīt nelabvēlīgākā situācijā esošo 1(vienu) darba ņēmēju darbam Projektā  (saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 651/2014). Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 gadus pēc Projekta īstenošanas tiks saglabāta vismaz 15% prasība attiecībā uz nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju nodarbinātību;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: paredzams enerģijas patēriņa samazinājums 55,03 MWh/gadā;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: emisiju samazinājums 15364 tonnas CO2/ gadā.

Ieviešanas laiks:  01.03.2022. – 29.02.2024.

Projekta paveikto darbu apraksts no 2022. gada 1. marta līdz  31. maijam:

Pārskata periodā veikti šādi darbi:

 • 3D printera kopējās tehnoloģiskās koncepcijas izstrāde;
 • Printēšanas galdu padošanas sistēmas izstrāde nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;
 • Iekārtas mehāniskas uzbūves un ražošanas tehnoloģiju izpēte un atbilstošākā risinājuma izvēle;
 • Iekārtas vispārīgā 3D modeļa izstrāde.

Projekta paveikto darbu apraksts no 2022. gada 1. jūnija līdz  31. augustam:

Pārskata periodā veikti šādi darbi:

 • Kinemātikas komponentu slodžu aprēķiniun specifikāciju definēšana;
 • Elektronikas komponentu specifikāciju izstrāde;
 • Detalizēta iekārtas 3D modeļa izstrāde atbilstoši ražošanas tehnoloģijai un izvēlētajiem komponentiem;
 • Ražošanas rasējumu izstrādāšana metāla detaļām;
 • Iepirkumu pieprasījumu sagatavošana elektronikas, kinemātikas un metāla detaļu pozīcijām.