Mass Portal ar Norvēģijas grantu atbalstu uzsāk projekta realizāciju

norway

 

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

  • Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
  • Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
  • Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
  • Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
  • Tieslietas un iekšlietas

Projekta apraksts

Supported by a Grant from the people of Norway

Projektu atbalsta Norvēģijas granti

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Projekta nosaukums: “Jauna produkta – 3D printera ar D2 žāvētājiem – izstrāde”

Projekta numurs: NAGS1-IES- 2021/2.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 185 700,00€

Grantu finansējums: 129 990,00 €

Projekta rezultāti: 

Jaunā produkta tehnoloģiskā izstrāde līdz Tehnoloģiskās gatavības līmenim (TRL8) – produkta prototips sasniegs TRL8 gatavības līmeni.

Apmācīt un darbā iesaistīt nelabvēlīgākā situācijā esošo 1(vienu) darba ņēmēju darbam Projektā  (saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 651/2014). Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 gadus pēc Projekta īstenošanas tiks saglabāta vismaz 15% prasība attiecībā uz nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju nodarbinātību;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: paredzams enerģijas patēriņa samazinājums 55,03 MWh/gadā;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: emisiju samazinājums 15364 tonnas CO2/ gadā.

Ieviešanas laiks:  01.03.2022. – 29.02.2024.